ಒಂದು "ಮೇಲೆ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆAdele's Finale to be held at Wembley!”

ಒಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿ