ஒன் "என்றுAdele's Finale to be held at Wembley!”

ஒரு பதில் விடவும்